Statki są specyficznymi obiektami, w których zamknięte pomieszczenia funkcjonują w różnych strefach pogodowych i klimatycznych – stąd pomieszczenia te wymagają sztucznego kształtowania mikroklimatu.

Większość budowanych statków projektuje się na nieograniczony rejon pływania, jako statki w pełni klimatyzowane, z pełnym procesem uzdatniania powietrza tj.:ogrzewanie i chłodzenie; nawilżanie i osuszanie; filtracja.
Celem projektantów i wykonawców instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest dążenie do stworzenia środowiska komfortowego cieplnie dla pasażerów i załogi jednostki pływającej. W rzeczywistości jednak podczas eksploatacji jednostki może nastąpić zmiana parametrów termicznych i wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych i na stanowiskach pracy załogi w takim stopniu, że środowisko cieplne nie będzie spełniało przepisów sanitarnych, obowiązujących dla danej bandery.

Z powyżej opisanych  przyczyn przeprowadza się okresowo badania środowiska cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych, bytowych (pasażerów i załogi) oraz w miejscach pracy załogi, a na  podstawie  wyników pomiarów dokonuje niezbędnych zmian w pracy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, które spowodują zmniejszenie dyskomfortu lub też obciążenia cieplnego ludzi przebywających na danej jednostce pływającej, w danym rejonie.

Wykonujemy badania, wg obowiązujących norm, w następującym zakresie:

  • pomiary temperatury powietrza;
  • pomiary wilgotności względnej powietrza;
  • pomiary intensywność promieniowania ciepła.

Obszarami objętymi badaniami sa:

  • środowisko pracy załogi;
  • strefy mieszkalne i bytowe pasażerów i załogi.

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message