Pomiary hałasu przeprowadza się głównie podczas prób zdawczo- odbiorczych jednostki pływającej, nie mniej wykonuje się je także podczas eksploatacji statku jeżeli zajdą okoliczności wskazujące na pojawienie się nadmiernych poziomów hałasu w miejscach pracy i odpoczynku załogi (i/lub pasażerów). Podstawą oceny jest zazwyczaj Rezolucja IMO A 468/XII lub przepisy Administracji.

Badania mają  na celu ochronę  załogi (i/lub pasażerów) przed zagrożeniami powodowanymi nadmiernym hałasem  w środowisku pracy i odpoczynku.

Pomiary przeprowadza się we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, ogólnych i służbowych, medycznych oraz na stanowiskach pracy stałej. Mogą być wykonywane także w innych miejscach np. na pokładach otwartych, w rejonach przebywania pasażerów i/lub załogi, w przypadku stwierdzenia w tych rejonach odczuwania wysokiego poziomu hałasu. Pomiary pozwalają na ustalenie źródła nadmiernego hałasu i są podstawą do jego wyeliminowania.

Następstwem pomiarów jest opracowanie zaleceń mających na celu wyciszenie w/w rejonów, a tym samym poprawę komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych, bytowych i miejscach pracy załogi oraz umożliwienie osiągnięcia wymaganego poziomu hałasu w miejscach wyszczególnionych normą.

Jako specyficzny pomiar hałasu wykonuje się także pomiary  słyszalności alarmów  i tyfonu.

    Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

    Adres e-mail (wymagane/necessary)

    Temat/Subject

    Treść wiadomości/Message